E-4269C-3
[La Win] E-4269C-3 電動跑步機
★1.5HP持續馬力 
★速度範圍:1-16 km/h
★12段電動坡度
★LCD電子錶顯示
★6組程式控制
★手握心跳偵測
★400公尺模擬跑道
★緩衝氣壓棒設計
  說明

  產品規格
1.1.5HP持續馬力
2.速度範圍:1-16 km/h
3.12段電動坡度
4.跑步面積:長120x寬40(cm)
5.LCD電子錶功能:時間/距離/卡路里/速度/心跳/400公尺模擬跑道/體脂/圈數/坡度
6.手握心跳偵測
7.6組程式控制
8.手握把速度快速鍵設計
9.400公尺模擬跑道
10.產品組立後尺寸:長160 x 寬68 x 高112(cm)
11.產品折收後尺寸:長78 x 寬68 x 高137(cm)
12.產品可摺收設計                                                 
13.緩衝氣壓棒設計